Stadgar

Vägföreningens Stadgar följer i stort Lantmäteriets föreslagna normalstadgar

Årsmöten beslutar om ändrade stadgarna. De ändrade stadgarna skickas till Lantmäteriet och vinner sedan laga kraft när Lantmäterimyndigheten godkänt de inlämnade stadgarna.

Nu gällande stadgar antogs av stämman  den 20 mars 2018 och finns som PDF-fil här .

Stadgarna refererar i vissa paragrafer till lagutrymmen i Lagen om förvaltning av samfälligheter. Relevanta utdrag ur Lagen finns som PDF-fil här .