Avgifter och andelar

Debitering per andel beslutas på föreningens stämma i mars varje år. För år 2019 är debiteringen 1150 kronor per andel och avgiften skall utan anmaning vara betald senast 30 april 2019, som årsmötet fastställt.

Styrelsen sänder ut en betalningsavi normalt 1 till 2 veckor efter stämman till den som står som ägare i debiteringslängden.
Fastighetsägare skall vid försäljning eller övergång mellan kategorierna meddela föreningen så tidigt som möjligt.

Vid ägarbyte svarar de inblandade själva för fördelning och inbetalning av avgiften.

Det finns ett antal kategorier av fastigheter i föreningen. Antalet andelar för de olika fastigheterna beror på typ av bebyggelse och dess användning. Andelstalen har bestämts av Lantmäteriet vid förrättningen 2003.

Obebyggd fastighet har 0,1 andel.
Fastighet med enfamiljshus för helårsboende  har 1 andel.
Fastighet med flera lägenheter/bostadsrätter, dvs. flerfamiljshus, och har 8 eller fler andelar.
Fastigheter med kommersiell verksamhet har 2 eller fler andelar.
Fastighet med kommunal verksamhet, dvs skolor, har 10 eller fler andelar.

Slitageavgifter debiteras dessutom vid större ny- eller tillbyggnader och i samband med detta är det lämpligt att tillsammans med styrelsen göra en besiktning av vägarna före och efter om/tillbyggnaden.